Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zginanie ukośne

Zginanie ukośne

Pojęcie zginania ukośnego nawiązuje do położenia wektora momentu zginającego względem układu głównych centralnych osi bezwładności. Zagadnienie to stanowi zatem ogólny przypadek zginania – występowania momentu zginającego w przekroju poprzecznym pręta. Ponieważ każdy wektor rozłożyć można na składowe działające wzdłuż głównych centralnych osi bezwładności, opis skutków działania tych składowych jest analogiczny do opisu przypadku zginania prostego. Stosując zasadę superpozycji, naprężenia normalne oblicza się poprzez zsumowanie efektów zginania prostego zachodzącego jednocześnie dla dwóch prostopadłych osi.

Belka wspornikowa o prostokątnym przekroju poprzecznym obciążona jest na końcu siłą P = 10.0 kN nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć rozkład naprężeń normalnych w przekroju utwierdzenia i położenie osi obojętnej. Zwymiaruj przekrój belki, jeżeli dopuszczalne naprężenia wynoszą kg= 150 MPa

🎞️Przykład 1

Belka wspornikowa o prostokątnym przekroju poprzecznym obciążona jest na końcu siłą P = 20.0 kN nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punktach charakterystycznych przekroju utwierdzenia i równanie osi obojętnej.

Przykład 2

Belka wspornikowa o prostokątnym przekroju poprzecznym obciążona jest obciążeniem ciągłym nachylonym pod kątem α = 45° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punktach charakterystycznych przekroju utwierdzenia i równanie osi obojętnej. Narysować wykres naprężeń.

Przykład 3

Belka wspornikowa o przekroju poprzecznym dwuteownika IPN200 obciążona jest siłą skupioną nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punkcie A przekroju utwierdzenia.

Przykład 4

Belka wspornikowa o przekroju poprzecznym dwuteownika IPE300 obciążona jest siłą skupioną nachyloną pod kątem α = 45° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć dopuszczalną siłę P, jeżeli wytrzymałość na zginanie wynosi kg=200 MPa.

Przykład 5

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment wyznacz położenie osi obojętnej oraz wartość największego momentu.

Przykład 6

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment sporządź bryłę naprężeń.

Przykład 7

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment sporządź bryłę naprężeń.

Przykład 8

Sporządzić wykresy sił przekrojowych w pręcie ukośnie zginanym. W przekroju B narysować wektor momentu zginającego, oś obojętną oraz wykresy naprężeń normalnych i stycznych.

Przykład 9