Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zginanie poprzeczne

Zginanie poprzeczne

Swobodnie podparta belka o przekroju przedstawionym na poniższym rysunku obciążona jest siłą ?=100 ??. Sprawdzić wartości naprężeń w punktach krytycznych przekroju niebezpiecznego. W obliczeniach zastosować hipotezę HMH. Wykonać wykresu momentów zginających i sił poprzecznych oraz rozkładu naprężeń wzdluż wysokości przekroju. Naprężenia dopuszczalne odpowiednio wynoszą: ??=120 ???, ??=80 ???.

Przykład 1 (bezpłatny)

Swobodnie podparta belka o przekroju przedstawionym na poniższym rysunku obciążona jest siłą 30 ??. Wykonać wykresu momentów zginających i sił poprzecznych oraz rozkładu naprężeń wzdłuż wysokości przekroju.

Przykład 2

Swobodnie podparta belka o przekroju przedstawionym na poniższym rysunku obciążona jest symetrycznie siłami skupionymi i obciążeniem ciągłym. Wykonać wykresu momentów zginających i sił poprzecznych oraz rozkładu naprężeń wzdłuż wysokości przekroju.

Przykład 3

Swobodnie podparta belka o przekroju przedstawionym na poniższym rysunku obciążona jest obciążeniem ciągłym. Wykonać wykresy momentów zginających i sił poprzecznych oraz rozkładu naprężeń wzdłuż wysokości oraz szerokości przekroju.

Przykład 4

Dany jest przekrój poprzeczny belki obciążony siłą tnącą Qz=60 kN. Obliczyć naprężenia styczne w punkcie K przekroju poprzecznego.

Przykład 5

Swobodnie podparta belka o przekroju przedstawionym na poniższym rysunku obciążona jest obciążeniem ciągłym. Dla przekroju belki w którym występuje największa siła tnąca wykonać wykresy rozkładu naprężeń wzdłuż wysokości przekroju.

Przykład 6

Dla przekroju jak na rysunku wyznaczyć wartości naprężeń gnących i tnących w zaznaczonych punktach oraz sporządzić wykresy tych naprężeń, jeżeli wiadomo, iż w przekroju tym moment gnący wynosi M=5kNm, zaś siła tnąca T=100kN.

Przykład 7

Dla przekroju jak na rysunku wyznaczyć wartości naprężeń gnących i tnących w zaznaczonych punktach oraz sporządzić wykresy tych naprężeń, jeżeli wiadomo, iż w przekroju tym moment gnący wynosi M=5kNm, zaś siła tnąca T=100kN.

Przykład 8

Belka wspornikowa jednostronnie utwierdzona o przekroju prostokątnym obciążona jest na końcu siłą P. Znaleźć stosunek największych naprężeń normalnych w przekroju niebezpiecznym do maksymalnych naprężeń tnących.

Przykład 9

Spawany dwuteownik jak na rysunku obciążony jest siłą tnącą T=40kN. Znając naprężenia dopuszczalne dla materiału spoiny kt=80MPa obliczyć: a) minimalną grubość a1 spoin, jeżeli będą to spoiny ciągłe. b) podziałkę t spoin jeżeli ich grubość wynosi a=5mm, zaś długość l=50mm

Przykład 10

Obliczyć sigmaextr, tauextr

Przykład 11